لی لی جان من فردا دارم میام رشت.صبح میام.اگه تا لنگ ظهر نمیخوابی ببینیم همو.

اگه موافق بودی شماره موبایلتو برام کامنت کن