دوستای خوبم دعا لازمم..


با وضو, بی وضو

با سجاده و تسبیح , بی سجاده و تسبیح

هر جوری و هر کسی هستید

اگه یه گوشه نشستید با خدا خلوت کنید

برای سلامتی یه دونه داداش منم دعا کنید..


ممنونم.

اگه چند روز نبودم نگرانم نشید.

با خبر خوش بیام ان شاالله..