زن ها فریب کار ترینند...

همه چیزشان را پنهان میکنند...

تنهایی را,

دلتنگی را,

گریه ها را,

عشقشان را.


زن ها قوی ترینند...

هنگام شکستن صدایشان در نمی آید,

درد که دارند به خود نمیپیچند,

غم که دارند داد نمیزنند.


نهایتِ تسکین درد یک زن

گــــریـــــــــــه های یواشکی است :(روزمون مبارک :)