تکرارَم کُن

زمینِ بهاری!

تکرارَم کُن!

حیف است در چنین هِلهِله از خاکَت نَرویَم...


*شمس لنگرودی